“Vad är FKB” med fler Funktionsrätt

En skärm full av personer i videomöte som ser glada ut

Den 1 september inledde vi hösten med att bjuda in alla Sveriges regionala Funktionsrätt till en dragning om det fantastiska verktyget FKB.

Vad är FKB och vad ska det användas till?

Funktionsrättskonsekvensbeskrivning, FKB, är ett verktyg som Funktionsrätt Stockholms län håller på att ta fram under vårt temaår 2021.
FKB utgår från FN:s konventioner om mänskliga rättigheter och funktionsrättskonventionen. FKB ska säkerställa mänskliga rättigheter och motverka och förebygga diskriminering i samhället.

Varför behövs FKB?

Mänskliga rättigheter är okränkbara. Sedan 2009 är alla offentliga aktörer, till exempel Region Stockholm, skyldiga att följa och förverkliga konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Och sedan 2015 är bristande tillgänglighet en diskrimineringsgrund. Ändå fortsätter kränkningar av mänskliga rättigheter mer eller mindre systematiskt i samhället. Vi ser idag effekterna av en otillräcklig lagstiftning. För att fylla det här tomrummet behövs det systematiska arbetssätt för att säkerställa att mänskliga rättigheter inte kränks.

Utgångspunkten för FKB är FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Vårt mål är att FKB ska hjälpa beslutfattare att göra rätt från början. Vi använder en mängd olika metoder för att etablera vårt koncept:

  • Vi arbetar mycket med att sprida FKB i våra sociala medier.
  • Vi använder #FKB för att etablera vårt koncept.
  • Vi har presenterat FKB för flera av regionens förvaltningar, vi har helt enkelt frågat om vi kan få tid för dragningen under vår ordinarie samverkan med dessa och bokat en tid för dragningen, intresset har varit stort!
  • Vi refererar ofta till FKB i våra samverkansråd och referensgrupper i diskussioner.
  • Vi använder oss av FKB i våra remissvar som är offentliga handlingar, som vi sänder till makthavare på nämnder och departement.

Vi delade med oss av våra erfarenheter av att ha arbetat med FKB under året och hur implementeringsprocessen har sett ut. Deltagarna fick möjlighet att ställa frågor om verktyget och vi hade fina diskussioner om vilka möjligheter som öppnar sig för oss med hjälp av detta verktyg.

Mer info om FKB.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!