Inget funktionsrättsperspektiv i ”Kollektivtrafikplan 2050”

Funkisperspektiv en förutsättning för Kollektivtrafikplan 2050

Region Stockholm har tagit fram en plan för den långsiktiga utvecklingen av kollektivtrafiken i länet 30 år framåt i tiden. ”Kollektivtrafikplan 2050” är en strategisk plan som har till syftet att identifiera behov och resursbrister, samt att vägleda i komplexa frågor. Under sommaren och hösten har planen varit ute på remiss och Funktionsrätt Stockholms län har skrivit ett remissvar. På det remissmöte som hölls den 7 september samlade vi in medlemsföreningarnas viktiga synpunkter om planen.

Vad tyckte vi?

Funktionsrätt Stockholms län tycker att det är bra att det finns en långsiktig plan för den gemensamma utvecklingen. Samtidigt anser vi att planen helt har missat funktonsrättsperspektivet. Det är en förutsättning för att alla ska kunna använda och resa i kollektivtrafiken i framtiden. Utan ett funktionsrättsperspektiv är “Kollektivtrafikplan 2050” ingen hållbar lösning. Vi föreslår bland annat att regionen tillämpar universell utformning och genomför en Funktionsrättskonsekvensbeskrivning, FKB, i varje steg i genomförandet av planen. Vi anser också att planen behöver förtydliga begreppet tillgänglighet.

En annan viktig fråga vi diskuterar i remissvaret är att utvecklingen av den särskilda kollektivtrafiken, färdtjänst, knappt nämns i planen. Det är en omfattande brist och vi anser att det måste finnas en bred och välutvecklad färdtjänst som ett komplement till den allmänna kollektivtrafiken. Planen har tydliga målsättningar för att möjliggöra för pendlare över länsgränser i Mälardalsregionen. Vi föreslår att det ska fungera på samma sätt som för den som reser med färdtjänst.

Remissvaret i sin helhet.

Kollektivtrafikplan 2050.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!