Tyck till om länsplan för regional transportinfrastruktur 2022–2033

Fotografi av inredningen från en spårvagn. Det finns gulmarkerade ledstänger och handtag samt en display som visar ett stationsnamn.

Sveriges regioner har fått i uppdrag av regeringen att ta fram en reviderad version av länsplan för regional transportinfrastruktur. Region Stockholm har tagit fram ett förslag till länsplan för den gemensamma utvecklingen i Stockholms län. Den ska gälla från 2022–2033 och har ett särskilt fokus på satsningar av utbyggnad av kollektivtrafik och cykelstråk. Funktionsrätt Stockholms län bjuder in medlemsföreningarna till ett remissmöte för att diskutera länsplanen utifrån ett funktionsrättsperspektiv. Vad saknas och vad behöver utvecklas? Ta chansen att påverka framtidens regionala transportinfrastruktur!

Instruktioner och läshänvisningar

Det finns två sätt att lämna synpunkter på strategin. Ett alternativ är att föreningen utser en representant som deltar på remissmötet. Det andra alternativet är att föreningen väljer att skicka in skriftliga synpunkter till oss via mejl, se adresser nedan. Skicka dem till oss senast den 15/12. 

Remissen är 46 sidor med tre tillhörande bilagor:
Remiss: Förslag till länsplan 2022-2033
Bilaga: Missiv länsplan 2022-2033
Bilaga: Avgränsningssamråd för miljöbedömning
Bilaga: Hållbarhetsbedömning för länsplan, version-0.91

Du kan använda innehållsförteckningen och sökfunktionen i dokumentet för att leta efter nyckelord som du är intresserad av.  De övriga bilagorna finns ifall du söker mer information kring remissförfarandet.

Tid och plats

Den 16 december kl. 9.00- 11.00, via Microsoft Teams.
Anmäl dig senast den 15 dec!

Vid frågor, välkommen att kontakta ansvariga handläggare:
Karin Aronsson på 08- 692 03 47
Johanna Sommansson på 08- 692 03 42
Berit Hagström på 08- 692 03 43

Eventuell tolk eller ledsagare ordnar du själv.
Fotografering kommer att ske för publicering i våra olika kanaler.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!