Vi efterfrågar diskussion om digitalisering och tandvård

En person hos tandläkaren. Ett srapverktyg mot en tandrad.

Den 17 mars hölls årets andra samverkansråd med Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF) , denna gång under ledning av Sara Pütsep som är planeringschef på hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Vi på Funktionsrätt Stockholms län framförde lyfte bland annat samverkan i digitaliseringsfrågor, och att vi vill att Tandvårdsenheten ska bjudas in till ett kommande samverkansråd.

Samverkansrådet gästades av Maria Hägerstrand från hälso- och sjukvårdsförvaltningen, som informerade om inriktningen för hur regionen ska genomföra nära vård. Den 8 mars fattade hälso- och sjukvårdsnämnden beslut om en ny genomförandeplan för nära vård, som ersätter den tidigare genomförandeplanen för primärvårdsstrategin. Målet är att primärvården ska vara mittpunkten för vården och samspela både med annan hälso- och sjukvård och socialtjänsten. Genom att anta den nya genomförandeplanen ska Region Stockholm närma sig den nationella strategin för god och nära vård.

Lennart Håwestam, andra vice ordförande i Funktionsrätt Stockholms län, lyfte att det blir en utmaning att ge primärvården utökat uppdrag utan att de får mer pengar. Maria Hägerstrand informerade om att det inom politiken finns en enighet att successivt öka medel till primärvården, och att detta finns med i beslutet av den nya genomförandeplanen.

Annika Hässler, ordförande i Funktionsrätt Stockholms län lyfte frågan om närakuter. Å ena sidan är det bra att regionen satsat på större närakuter med mer resurser, samtidigt som detta inneburit att flera mindre närakuter stängt ner vilket gör att avstånden till närakuter blir längre för delar av befolkningen i Stockholms län. Detta kommer vi även att lyfta i samverkan med hälso- och sjukvårdsnämnden den 31 mars.

Mötet gästades även av Annicka Sterner från hälso- och sjukvårdsförvaltningen, som informerade om förvaltningens ekonomi med fokus på 2021. Ekonomin är fortfarande väldigt påverkad av pandemin, som både har lett till större kostnader, men även högre intäkter, till exempel genom statsbidrag för att hantera pandemin. Totalt är resultatet för 2021 positivt. Funktionsrätt Stockholms län ställde frågan om hur ekonomin skulle sett ut om kostnader och intäkter kopplat till pandemin skulle räknats bort, och fick svaret att förvaltningen då hade haft ett underskott. Annicka lyfte att det finns en utmaning i att skapa en långsiktig hållbar ekonomi i hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Vi ställde även en fråga om uppföljning kring hjälpmedelsfrågan. Vi fick svar att detta kommer att följas upp i hälso- och sjukvårdsnämnden senast vid sammanträdet i juni, så att politikerna kan ta ställning till utvärderingen. Funktionsrätt Stockholms län kommer att följa frågan och fortsätta arbeta för fria hjälpmedel.

Länk till minnesanteckningar.

Om du har övergripande och gemensamma frågor eller medskick till samverkansrådet med Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, är du välkommen att kontakta:

Lennart.hawestam@funktionsrattstockholmslan.se, andra vice ordförande, eller
Salina.debessay@funktionsrattstockholmslan.se, intressepolitisk handläggare

Nästa samverkansråd med Hälso- och sjukvårdsförvaltningen är den 2 juni.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!