Folkbildningsstrategi för Stockholmsregionen

Bild på broschyren "Folkbildningsstrategi för Stockholmsregionen"

Kulturförvaltningen i Region Stockholm har haft i uppdrag att ta fram en regional folkbildningsstrategi som knyter an till den regionala utvecklingsplanen RUFS 2050 och den övergripande målsättningen om en god livsmiljö för länets invånare.

Strategin lanserades under våren 2022. Funktionsrätt Stockholms län har gjort ett omfattande remissarbete och varit med och lämnat synpunkter och förslag på förbättringar på den nya Folkbildningsstrategin. Resultatet blev att många av våra förslag har tagits med i den slutgiltiga versionen.

“Folkbildningen gör skillnad både för individer och samhälle och bidrar på många sätt till en god livsmiljö. Nu har vi i bred samverkan tagit fram en folkbildningsstrategi för Stockholmsregionen som hjälper oss i arbetet med att skapa en jämlik, attraktiv och stark region,” säger Cecilia Elving (L) kulturnämndens ordförande i Region Stockholm.

Fyra inriktningsområden i Folkbildningsstrategin

I strategin har fyra prioriterade inriktningsområden identifierats för att långsiktigt bidra till strategins övergripande målområden.

  • Stärka och utveckla demokratin
  • Bredda intresset för, och öka delaktigheten i kulturlivet samt det egna skapandet
  • Främja kunskap och bildning samt utjämna utbildningsklyftor
  • Utveckla arbetet för ökad inkludering och tillgänglighet.

Folkbildningsstrategi för Stockholmsregionenn (pdf)
Om folkbildningsstrategin på regionstockholm.se

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!