Remissvar: förändringar i SL-trafiken

Ett av de nya tågen på roslagsbanan

Funktionsrätt Stockholms län har besvarat den årligen återkommande remissen från trafikförvaltningen, ”Remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2022/2023 (T23)”.

Vi har som vanligt bjudit in våra medlemsföreningar att tycka till om remissen. Funktionsrätt Stockholms län har i sitt remissvar tryckt på perspektivet mänskliga rättigheter och FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, samt att det saknas en funktionsrättskonsekvensbeskrivning, FKB i förslaget.

Vi har påkallat vikten av att alla ska hinna med att byta trafikslag, till exempel mellan tunnelbana och buss samt att kunna ta hiss i samband med byten. Vi har också ställt oss kritiska till att det vid trafikomläggningar ofta utgår från den normativa resenären, det vill säga en resenär utan funktionsnedsättning. Vi har belyst att det finns olika slag av tillgänglighet och behov när det gäller skyltning, ersättningstrafik, hissar och att alla inte kan använda sig av digitala tjänster. Funktionsrätt Stockholms län har efterfrågat en tydligare koppling till de globala målen i Agenda 2030. I förslaget finns även bra exempel på att funktionsrättstänkandet varit med då olika intressen knyts ihop.

Läs vårt remissvar här.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!