Utbildning och vårdval

En person i vita sjukhuskläder och ett stetoskop om halsen.

På samverkansrådet med hälso- och sjukvårdsförvaltningen den 30 mars pratade vi bland annat om förvaltningens arbete med utbildning och personalfrågor, samt om en aktuell utredning om vårdval.

Utbildning och kompetensförsörjning

Den första punkten på dagordningen handlade om Hälso- och sjukvårdsförvaltningens arbete med utbildning och personal. Region Stockholm har som beställare av hälso- och sjukvård tre huvuduppdrag:

  • att utföra hälso- och sjukvård
  • att utveckla hälso- och sjukvård
  • att utbilda personal

Utbildningsavdelningen arbetar med samordning av olika utbildningsinsatser. Det är dels den utbildning som riktar sig till anställda inom den regionfinansierade verksamheterna. Dels den verksamhetsförlagda utbildningen som personer som utbildar sig till ett yrke inom hälso- och sjukvården får. Förra året hade Region Stockholm nästan 105 000 utbildningsveckor för dem som utbildar sig.

En utmaning som förvaltningen arbetar för att lösa är tillgången till handledare. Vi diskuterade också utmaningen att få personal att stanna hos en vårdgivare för att skapa stabilitet och kontinuitet. Funktionsrätt Stockholms län ställde frågor om hur regionen arbetar för utöka antalet utbildningsplatser för att råda bot på kompetensbristen inom vissa yrkesområden. Svaret vi fick var att regionen gjort satsningar, men att det inte är en lösning i längden. Vi frågade också om vilka krav regionen ställer på privata vårdgivare att ta emot studenter. Det står i vårdavtalen att alla vårdgivare ska delta i utbildningsverksamhet. Hälso- och sjukvårdsförvaltning arbetar återkommande med se över avtalen så att behovet motsvarar efterfrågan. Utbildningsavdelningen gör satsningar på ledarskapsutbildning och skapar förutsättningar för att kombinera kliniskt arbete med forskning.

Spännande översyn av vårdval

Mittenkoalitionen har gett hälso- och sjukvårdsförvaltningen i uppdrag göra en utredning av vårdvalen. Det politiska målet är att hälso- och sjukvården i Stockholm ska bli mer behovsstyrd och jämlik. Idag finns 40 vårdval. 23 av dem finns inom den somatiska specialistvården och resterande inom primärvården. Förvaltningen arbetar med att följa upp alla vårdval utifrån en systematisk mall. Utifrån en rad olika faktorer ska förvaltningen sedan föreslå åtgärder inom varje område. Det kan innebära andra avtalsformer i framtiden. Till exempel upphandlad vård eller vård i regionens egna regi. Just nu är arbetet inne i en genomlysningsfas. Funktionsrätt Stockholms län framförde att det är viktigt att inhämta patientperspektivet i detta arbete. Vi fick svaret att det här mötet är ett första steg och att patienterna kommer involveras längre fram i arbetet när förvaltningen vill diskutera förslag och åtgärder.

Har du frågor om, eller medskick till, samverkan med Hälso- och sjukvårdsförvaltningen? Då är du varmt välkommen att kontakta oss:
Karin Aronsson, intressepolitisk handläggare på Funktionsrätt Stockholms län och ansvarig handläggare för detta samverkansråd, karin.aronsson@funktionsrattstockholmslan.se
eller Lennart Håwestam, andre vice ordförande och samordnare för samverkansrådet från Funktionsrätt Stockholms län, Lennart.hawestam@funktionsrattstockholmslan.se

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!