Samverkan 1177, information om aktuella ämnen

Daniel Forslund och Annelie Krook informerade om ett förslag till samverkan kring tillgänglighet i 1177 Vårdguiden. Förslaget hade skickats till organisationerna fredagen innan samverkansmötet och man bedömde att tiden hade varit för kort för att hinna ta ställning. Ett möte bokades därför med Forslund och Krook den 23 mars.

Jan Andersson deltog och informerade om aktuella forskningsfrågor. Diskussionen handlade bland annat om att kunna lagra olika data kring patienten samt implementering av ny forskning och hur man kan få implementering att ske snabbare.

Eva Bergquist, chef för kulturförvaltningen, informerade om kulturförvaltningens arbete. 60 personer arbetar på förvaltningen. Landstinget ansvarar för länsteatrar, länsmuseum och länsmusik, samt folkhögskolor. Man delar även ut bidrag till konst- och kulturutövare, samt har ansvar för konsten inom landstinget. Stockholms läns landsting är just nu norra Europas största konstaktör. Kulturförvaltningens mål är en fri kultur som främjar upplevelser, möten, bildning och delaktighet. Kulturförvaltningens vision: Kultur som skapar gemensamma rum, bidrar till delaktighet och öppnar nya världar i en växande, kreativ och hållbar region.

Helena Bergström presenterade sig. Hon är ny strateg på avdelningen för hållbarhet och har ansvar för frågor kring funktionsnedsättning. Bergström kommer att besöka samtliga bolag och förvaltningar för att diskutera implementering av den nya policyn för delaktighet. Under våren arbetar hon med att ta fram tillämpningsanvisningar till policyn.

Organisationerna framförde önskemål om ett seminarium med Jan Andersson, samt information från Måns Rosén och Göran Stiernstedt.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!