Seminarium: Hur ska SLL:s nya delaktighetspolicy implementeras?

2017-09-28.png
Annika Hässler och Helena Bergström.

Den 1 januari 2017 får Stockholms läns landsting en ny policy för delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Syftet med policyn är att tydliggöra hur landstinget ska arbeta systematiskt med delaktighet och tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Policyn gäller alla verksamheter i Stockholms läns landsting och de som arbetar på uppdrag av landstinget. Policyns huvudområden är:

  • att möta människor med respekt
  • användarvänlig kommunikation
  • fysisk tillgänglighet
  • öppenhet och samverkan
  • att allas arbetsförmåga tillvaratas.

Med anledning av SLL:s nya delaktighetspolicy arrangerade HSO den 28 september seminariet ”Hur ska SLL:s nya delaktighetspolicy implementeras”. HSO:s ordförande Annika Hässler inledde kvällen med att belysa vikten och nyttan av att HSO får vara med i processen kring framtagandet av policyn. Annika betonade också att policyn på sikt kommer bli ett av de mest betydelsefulla styrdokumenten i HSO:s intressepolitiska påverkansarbete.

Ca 15 deltagare fanns på plats för att lyssna till kvällens föreläsare Helena Bergström från SLL. Helena arbetar som strateg inom området social hållbarhet och är projektanställd för att slutföra det strukturella arbetet med delaktighetspolicyn och dess tillämpningsanvisningar. Efter en kort introduktion gick Helena stegvis igenom policyns delar och förklarade upplägget och viljeinriktningen i dokumentet. Efter pausen gick gruppen tillsammans igenom de föreslagna tillämpningsanvisningarna i policyn. En mängd intressanta frågor, exempel och synpunkter kom upp och Helena gav gott om utrymme för personliga reflektioner. En tydlig sådan reflektion var nyttan av att HSO kan belysa hur verkligheten ser ut i SLL:s dagliga verksamhet, på sjukhus, vårdcentraler och i övriga verksamhetsytor. En miljö i verkligheten som i första hand alltid måste prioritera sin kärnverksamhet framför strategiska uppdrag och den utmaning som ligger i att göra även funktionsvariation, inkludering och mångfald till en del av kärnverksamheten. Efter ingående diskussioner under kvällen lämnade Helena Bergström HSO:s lokaler med stor tacksamhet. Föreslaget ska nu justeras och gå på beredning innan beslut fattas. HSO kommer att finnas med i processen under det fortsatta arbetet.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!