Ungdomsaktiviteter över kommungränserna

Den 27 september ägde terminens första samverkansråd med Kulturförvaltningen rum. Förvaltningschef Eva Bergqvist inledde med att välkomna alla till dagens möte, för att därefter lämna ordet till dagens gäst Torbjörn Neiman. Neiman är utvecklingschef inom kultur och idrott för kommunerna i Stockholms län och driver just nu ett helt nytt pilotprojekt för samarbete över kommungränserna. Bakgrunden till projektet är att barn- och ungdomars idrottande och kulturaktiviteter, till exempel i Kulturskolan, idag oftast knutna till hemkommunen. Om någon utövar sin aktivitet i en annan kommun innebär det extra kostnader, för både familjen och kommunen. Projektet syftar till att förenkla och bredda utbudet av aktiviteter i länet. Kulturskolans aktiviteter med bland annat idrottsanläggningar i Stockholms län ska kunna användas på lika villkor av ungdomar från flera närliggande kommuner. Därmed blir det billigare och enklare för både familjerna och idrottsföreningarna. Tanken är att konceptet ska börja användas på idrottsanläggningar över hela länet, först ut är Sollentuna friidrottshall.

I Stockholms län finns ett rikt utbud av musik- och idrottsaktiviteter för barn och ungdomar. Men ofta befinner sig det man efterfrågar inte i hemkommunen. Idag finns det inga smidiga gemensamma rutiner som kommunerna i länet kan använda för att organisera gemensam verksamhet och att fördela kostnaderna. Varje kommun gör på sitt sätt och det saknas gemensamma debiteringsrutiner. Situationen är tänkt att förbättras avsevärt med hjälp av detta treåriga projekt som drivs av Stockholms läns landstings kulturförvaltning och kultur- och fritidsförvaltningarna i Stockholms läns kommuner tillsammans med Stockholmsidrotten. Den nya modellen ska framförallt förenkla för de aktiva, bredda utbudet och göra aktiviteterna mer tillgängliga. Den kommer också att bidra till lägre kostnader, både för kommunerna och för ungdomarnas familjer, menar Neiman. Projektet har redan väckt stort intresse bland många aktörer. Både statliga Vinnova och Allmänna Arvsfonden har gått in med projektbidrag.  Den nya samverkansmodellen bygger på några grundidéer:

  • Idrottsaktivitet där det passar och där jag vill.
  • Gå i kulturskola där det passar och där jag vill.
  • Bättre möjligheter för personer med funktionsnedsättningar.

HSO lämnade synpunkter på att de borde ta in personer med funktionsnedsättning i större utsträckning för utveckling och utvärdering av projektet. Som vanligt vill HSO betona vikten av att tillfråga de personer som kommer att nyttja tjänsten framför ”expertkonsulter” och enskilt utvalda personer, för att få en så bred bild av funktionsvariation som möjligt.

Samverkansrådet fortsatte därefter med att förvaltningschefen informerade om aktuella processer, däribland budget. Mötet avslutades med att olika samverkansformer diskuterades. Förvaltningschef Bergqvist ville ha exempel på hur samverkan kan bli mer effektiv och rådets medlemmar lämnade följande synpunkter.

  • Ge möjlighet att ställa ut konst för funktionsnedsatta konstnärer
  • Tillgänglighetsgranska ombyggnationer till exempel Konserthuset
  • Studiebesök för att kontrollera tillgänglighet vid konstnärliga gestaltningar, till exempel på Nya Karolinska
  • Använda samverkansrådet som referensgrupp
  • Använda samverkansrådet som expertis för de konstnärliga utövare som vill ha hjälp och stöd i att tillgänglighetsanpassa sin verksamhet.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!