Kompetensförsörjning, FVM och landstingets förändringsarbete

Terminens första samverkansråd med Landstingsstyrelsens förvaltning hölls den 15 september. Landstingsdirektör Malin Frenning hälsade välkommen och presenterade därefter dagens första gäst, personaldirektör Maria Englund. Englund informerade om landstingets arbete för att säkra kompetensförsörjningen för främst hälso- och sjukvårdens verksamheter. Utgångspunkt för arbetet är den kompetensförsörjningsstrategi som landstingsfullmäktige antog i november 2016 och den handlingsplan utifrån strategin som landstingsstyrelsen antog i juni 2017. Efter diskussion kring Englunds presentation lyfte HSO frågor kring praktikplatser i landstinget för personer med funktionsnedsättning, insiktsutbildningar om funktionsnedsättning för chefer, samt personalsituationen i neurologisjukvården.

Dagens nästa gäst, programledare Annabeth Bergqvist, presenterades därefter. Bergqvist informerade om programmet Framtidens vårdinformationsmiljö SLL (FVM SLL). Begreppet vårdinformationsmiljö omfattar information, arbetssätt, samt teknik, och programmets ambition är att klinisk information ska vara enkelt tillgänglig och ska delas sömlöst. För patienterna innebär den nya vårdinformationsmiljön bland annat ökad säkerhet, då ingen information faller mellan stolarna när olika aktörer i vården samarbetar. Efter frågor från organisationerna följde en diskussion om bland annat vikten av att tidigt i programmets arbete beakta behoven hos patienter och medarbetare med funktionsnedsättningar.

Slutligen beskrev landstingsdirektören övergripande det förändringsarbete hon initierat inom ramen för landstingsstyrelsens uppdrag om ett effektivare landsting. Fokus i arbetet ligger på kultur- och värderingsfrågor, styrning, ledning och uppföljning, samt på kontinuerligt förbättringsarbete. Efter frågor från organisationerna fördes en diskussion om merkostnad och merarbete för landstinget när personer med rätt till assistans enligt LSS skrivs in i sjukvården. Organisationerna uttryckte vidare önskemål om en permanent tillgänglighetsstrateg vid landstingsstyrelsens förvaltning. Man efterlyste även landstingsdirektörens medverkan vid andra samverkansråd i landstinget, som ett led i att se över och förbättra rådens funktionssätt.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!