Seminarium: Vad är intressepolitik? Del 2

Den 26 oktober anordnade HSO i Stockholms län ett andra seminarium på temat intressepolitik. Efter att HSO:s ordförande Annika Hässler hälsat alla deltagare välkomna, gjorde hon en kort sammanfattning av seminariet den 18 september. Där framkom till exempel att många föreningar upplever att Stockholms läns landstings ansökningskriterier behöver förtydligas, att mer samverkan behövs mellan föreningar i föreningsgemensamma frågor, samt att vi behöver fortsatta diskussionen om intressepolitik inom HSO.

Kristina Söderlund
Kristina Söderlund, SSDF

Till seminariet hade HSO bjudit in Kristina Söderlund, intressepolitisk chef på Storstockholms diabetesförening. Kristina har en lång erfarenhet av att ha arbetat med intressepolitik, tidigare på bland annat Reumatikerförbundet. Kristina reflekterade över vad intressepolitik är och menade att en av funktionshindersrörelsens absolut viktigaste uppgifter är att vara kunskapsbärare för att förmedla hur det är att leva med funktionsnedsättning och/eller kronisk sjukdom och beskriva vad olika politiska beslut får för konsekvenser för medlemmarna.

Ett framgångsrikt påverkansarbete bygger, enligt Kristina, på tre komponenter – en aktuell fråga, en målgrupp och en strategi. En aktuell fråga kan till exempel identifieras genom att bevaka samhällsdebatten och forskningen, eller ha kontakt med föreningens medlemmar. Därefter behöver föreningen ta reda på vem eller vilka som är mottagare. Det kan vara politiker och tjänstemän eller arbetsmarknadens parter och allmänheten. Strategin handlar om hur frågan ska paketeras och kommuniceras för att föreningens budskap ska nå fram till målgruppen. Kristina nämnde att det kan handla om allt från att skriva en debattartikel, svara på en remiss, eller ta fram en rapport, till att uppvakta politiker eller anordna utbildningar. Vidare tipsade Kristina om att tänka kreativt kring det intressepolitiska arbetet. Det kan till exempel handla om att hitta samverkan med andra aktörer inom civilsamhället, att nätverka, debattera eller att gå på andra föreningar/aktörers aktiviteter.

Den sista timmen av seminariet ägnades åt att diskutera intressepolitiska frågor som HSO kan driva. Några exempel som framkom var patientutbildningar, utbildningar för medlemsföreningar i att ansöka om intressepolitiskt bidrag, samt frågor som rör eHälsa och folkhälsa. Seminariet avslutades med att Annika tackade för viktiga inspel och beskrev att hon upplevde en känsla av att funktionshindersrörelsen fortsätter det intressepolitiska arbetet med nya krafter!

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!