Framtidens vårdinformationsmiljö och Patientnämnden

Terminens andra samverkansråd med landstingsstyrelsens förvaltning hölls den 24 maj. Dagens första gäster var Fredrik Medin och Ulf Lockowandt från programmet Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM). Programmet utgår från att dagens IT-stöd behöver förändras för att möta framtidens hälso- och sjukvård i en ny struktur. Föredragarna beskrev det komplexa uppdraget med att ta fram ett fungerande vårdkontinuitetsstöd som är beroende av både digitala förutsättningar och verksamhetsutveckling av den egenägda vården. De berörde även programmets tidplan samt organisation. Under presentationens gång fördes en dialog kring hur samverkansrådets medlemmar kan involveras i programmets olika referensgrupper.

Efter presentationen var det dags för mötets nästa gäster Steinunn Asgeirsdottir och Lillemor Humlekil från Patientnämndens förvaltning att informera om vad den nya lagen (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården innebär för patientnämndens uppdrag. Bland annat säger den nya lagen att Patientnämnden tillsammans med vårdgivarna ska utgöra första linjen för kundernas klagomål. Lillemor Humlekil presenterade statistik från patientnämndens klagomålshantering. En diskussion kring hur patientnämnden garanterar tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning tog vid och förbättringsförslag lyftes.

Landstingsdirektören informerade om status för Policy för uppförande, bemötande och likvärdig behandling, även kallad Uppförandekoden. Det kommer inte att fattas beslut om den nya policyn vid landstingsfullmäktiges sammanträde den 12 juni, som det tidigare har varit planerat. Landstingsdirektören har i ett verkställighetsbeslut fastställt tillämpningsanvisningar och checklista Delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Genomförande av Framtidens hälso- och sjukvård (FHS) fortgår enligt plan med daglig analys av den data som inkommer till hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Medskick från organisationerna till nästa möte:

  • Med anledning av den nya styrelsen för Nya Karolinska Solna (NKS): hur ser man till att tidigare samverkan mellan organisationerna och styrelsen fortsätter och inte avstannar?
  • Med anledning av värdelyftet inom SLSO: Hur ser implementeringsplanen ut? Organisationerna önskar att man arbetar smartare med att inkludera tillgänglighetsperspektivet tidigt i projekt av olika slag (snarare än att hantera frågan som ett tillval i senare skede).

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!