Hållbarhet och funktionsrättigheter

På årets sista samverkansråd med Regionstyrelsens politiker diskuterades Region Stockholms arbete med hållbarhetsfrågor. Just nu jobbar regionen med att ta fram en ny policy med tillhörande strategi. Hållbarhetschefen Charlotta Brask berättade om hur långt regionen har kommit med arbetet. Policyn och strategin ska uppnå mål inom de tre olika områdena social hållbarhet, miljömässig hållbarhet och ekonomisk hållbarhet.

Funktionsrätt Stockholms län ställde många frågor om mänskliga rättigheter kopplade till policyn och strategin. Personer som har funktionsvariationer hör ofta till de socioekonomiskt svagare grupperna i vårt samhälle. Frågorna vi ställde handlade om hur regionen prioriterar och hur de ska genomföra målen i policyn och strategin för att uppfylla funktionsrättskonventionen. Vi föreslog också att varje gång regionen ska bestämma något så ska de göra en funktionsrättskonsekvensbeskrivning, FKB, för att säkerställa att funktionsrättigheter inte kränks.

Tidigare i höstas skrev Funktionsrätt Stockholms län ett remissvar över Region Stockholms förslag till hållbarhetspolicy. I det riktade vi bland annat kritik mot att funktionsrättsperspektivet saknas. Läs mer info om remissvaret och remissvaret i sin helhet.

Region Stockholm har flera stora utmaningar med hållbarhetsarbetet under de kommande åren. Till exempel måste utsläppen av koldioxid i Stockholm minska med 16 procent per år fram till 2040. Det är transporterna som står för den största delen av utsläppen. Region Stockholm ska därför aktivt arbeta för att minska utsläppen i kollektivtrafiken. En annan utmaning för regionen är att nå målet att ha en hållbar konsumtion av saker och tjänster. I hälso- och sjukvården använder personalen så kallade engångsartiklar. Till exempel skyddsutrustning som plasthandskar och förkläden. Utmaningen för regionen är att minska påverkan på klimatet och samtidigt ha en hög patientsäkerhet.

Mot slutet av mötet diskuterade representanterna hur vi kan utveckla samverkansrådet under 2021. Syftet är att fokusera mer på dialog än på information. Samverkansrådets ordförande Maria Fälth fick i uppdrag att återkomma med förslag. Förslagen ska hon ta fram tillsammans med funktionsrättsorganisationernas respektive ordföranden Jaan Kaur, Karin Hjalmarson och Annika Hässler.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!