Årsmötet 2021

Stadgarna och DHB Östra

Nu är årsmötet avklarat för denna gång! Liksom förra året så genomfördes mötet digitalt och asynkront via VoteIt. En annan likhet med förra årsmötet var att även denna gång så hade vi rekordhögt deltagande! Hela 37 (av 43) röstberättigade var med för att representera sin förening. Stort tack till alla som deltog!

De stora punkterna på dagordningen var stadgeändringen och en ny medlemsansökan. Förslaget på uppdaterade stadgar godkändes. Stadgeändringar måste godkännas på två årsmöten i rad, och ändringarna godkändes för första gången på det extrainsatta årsmötet den 8 mars i år. Ändringarna gällde främst att byta ut ordet ”handikapp” och istället använda ”funktionsnedsättning”. Några ändringar och förtydliganden gjordes även i arbetsordningen.

Vi kan även nu välkomna en ny medlemsförening till Funktionsrätt Stockholms län-familjen: DHB Östra, som är en förening för familjer som har döva eller hörselskadade barn eller barn som har språkstörning!

Som vanligt avhandlades de stående årsmötespunkterna; årsredovisningen, verksamhetsberättelsen och revisionsberättelsen godkändes. Till styrelsen utsågs Inge-Britt Lundin (SSDF) till 1:a vice ordförande (omval), Lennart Håwestam (STROKE) till 2:e vice ordförande (omval), Bernd Priemer (HiSL) ledamot (omval), Eva Flygare Wallén (FUB) ersättare (omval), Christina Fjellström (HL) ersättare (omval), samt Rolf Eriksson (FSDB) ersättare (nyval).

Protokollet kommer att publiceras på hemsidan (under material/protokoll) senare, när det är justerat och klart.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!