Tema trafik på möte med Regionstyrelsen

En presentation visas i ett digitalt möte

På samverkansrådet med Regionstyrelsens politiker i oktober diskuterade vi frågor som handlar om den långsiktiga utvecklingen av kollektivtrafiken samt färdtjänst.

Funktionsrätt Stockholms län tog även upp frågan om att bidrag för intressepolitisk verksamhet inte har skrivits upp på flera år.

Kollektivtrafikplan 2050

David Lagneholm, förvaltningschef på trafikförvaltningen, var på plats för att diskutera Kollektivtrafikplan 2050. Det är en plan med över 80 förslag på åtgärder för hur kollektivtrafiken i Stockholms län utvecklas 30 år framåt i tiden. Planen identifierar var i kollektivtrafiksystemet det finns behov och resursbrister. Målet är att Region Stockholm tillsammans med kommuner och myndigheter ska kunna planera strategiskt. En av åtgärderna är att binda samman länet på tvären.

På mötet tog Funktionsrätt Stockholms län, precis som i vårt remissvar, upp att vi anser att funktionsrättsperspektivet saknas i planen. Det behövs för att säkerställa att alla ska kunna nyttja kollektivtrafiken på lika villkor. Vi tog också upp att det inte finns någon plan för den särskilda kollektivtrafiken, färdtjänst. David tackade för inspelen och svarade att tillgänglighet är en grundförutsättning i utvecklingen av kollektivtrafiken.

Färdtjänst

Den andra punkten på dagordningen handlade om färdtjänsten. På plats för att svara på frågor fanns Fredrik Wallén, som är ordförande för Färdtjänstnämnden. Inledningsvis berättade Fredrik att det inte kommer att vara någon samplanering inom färdtjänsten till och med årsskiftet. Färdtjänstnämnden följer noga utvecklingen av coronapandemin för vidare beslut om åtgärder.

Region Stockholm tolkar färdtjänstlagen utifrån en miniminivå. Vi diskuterade frågan och kopplade det till ett rättighetsperspektiv. Organisationerna fick medhåll av flera politiker i oppositionen.

I takt med att samhället öppnar upp igen efter hävda restriktioner till följd av coronapandemin ökar efterfrågan på färdtjänstresor. Under det senaste 1,5 år har flera taxiförare slutat. Det innebär att det inte finns lika många förare som kan köra färdtjänstbilarna. Fredrik Wallén svarade att förvaltningen arbetar aktivt med att se över avtal och har nära kontakt med taxiföretagen för att kunna skala upp kapaciteten.

Klimat- och hållbarhetsnämnden

Funktionsrätt Stockholms län föreslog att samverkansrådet bjuder in den nya Klimat- och hållbarhetsnämnden. Nämnden har ansvar för hållbarhetsfrågor, däribland rättigheter för personer med funktionsvariationer. Vi föreslog en dialog kring hur Klimat- och hållbarhetnämnden kommer arbeta med funktionsrättsfrågor och att organisationerna får möjlighet att presentera sina respektive uppdrag.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!