Samverkansråd med regionstyrelsen igång för 2022

En datorskärm visar flera rutor med olika personer, som sitter i digitalt möte. Intill datorn står en kopp.

Fredagen den 14 januari 2022 var det dags för årets första samverkansråd med regionstyrelsens politiker. På samverkansrådet deltog politiker från regionstyrelsen, och representanter från Funktionsrätt Stockholms län, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet Stockholms län (DHR) och SRF Synskadades Riksförbund Stockholm Gotland (SRF).

Regionen planerar att införa en digital patientenkät som patienter ska besvara i samband med vårdbesök. Funktionsrätt Stockholms läns ordförande, Annika Hässler, lyfte att patientenkäten måste vara tillgänglig för alla patienter att besvara. Dels genom vilka frågor som ställs, dels på vilket sätt som patienter ges möjlighet att besvara enkäten.

Gäst på mötet var Maria Rotzén Östlund, som är smittskyddsläkare på Smittskydd Stockholm. Maria informerade om pandemiläget i Stockholms län. Aktuell information om smittskyddsläget i Region Stockholm uppdateras löpande och finns att läsa mer om på regionens hemsida.

Under mötet lyfte SRF att det funnits brister vid samordning av ledsagning i samband med vaccination mot covid-19. Funktionsrätt Stockholms län uppmanade regionen att göra en uppföljning av vad som fungerat bra, och mindre bra under pandemin inför framtiden.

Andra frågor som diskuterades under mötet var formen för samverkan under det kommande året. Det beslutades att från och med hösten 2022 ska samverkansråden inte ligga på fredag eftermiddag. Syftet med att byta mötestid är att fler ska ha möjlighet att delta i samverkan.

Det beslutades också att ett av samverkansråden under våren kommer att ske i form av ett politikermöte. Under mötet kommer politikerna att få möjlighet att förbereda anföranden om utvalda frågor som funktionsrättsorganisationerna fått förbereda.

Minnesanteckningar från mötet går som vanligt att läsa på vår sida med mötesanteckningar.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!