Vårens samverkan med regionstyrelsens politiker

Lennart och Annika står på trappan till landstingshuset. De är sommarklädda och ser glada ut.

Detta är en sammanfattning av de tre senaste samverkansråden med regionstyrelsens politiker, den 22 april, 20 maj och 16 juni. På bilden: Vår 2:a vice ordförande Lennart Håwestam och ordförande Annika Hässler utanför landstingshuset.

Den 22 april var det dags för det första fysiska samverkansrådet med regionstyrelsens politiker sedan pandemin startade. Mötet ägde rum i Landstingshuset och gästades av kommunikationsdirektören på Region Stockholm, Hanna Brogren. Hanna Brogren informerade om sitt uppdrag att förtydliga Region Stockholms varumärke, och skapa en enhetlig kommunikation för regionens olika verksamheter. Målet är att det ska vara lättare att orientera sig, och veta när Region Stockholm står för något.

Våra representanter lyfte sambandet mellan kommunikation och tillgänglighet, och att det är viktigt att informationen är tillgänglig även när Region Stockholm upphandlar tjänster och produkter. Projektet, som till stor del handlar om visuell kommunikation, har kommit en bit på vägen, och beräknas vara genomfört om ett år. Bland annat ska det tas fram en ny hemsida till regionen, och riktlinjer för olika delar av regionens kommunikation.

Den 20 maj hade samverkansrådet besök av Region Stockholms HR-direktör, Ulrika Sundquist, som berättade om de HR-uppdrag som finns i regionstyrelsens verksamhetsplan. Målen är att:

  • Regionen ska vara en attraktiv och hållbar arbetsgivare.
  • Regionen arbeta mot en hälsofrämjande arbetsmiljö sett till ökad trivsel, förbättrad hälsa, minskad sjukfrånvaro och minskad personalomsättning.
  • Regionen ska utveckla möjligheten att fortsätta arbeta efter 68 år.
  • Regionen ska utveckla möjligheten för bisysslor för anställda.
  • Regionstyrelsen ska följa upp införande av Region Stockholms riktlinjer mot kränkande särbehandling, diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier (RS 2019–0046).

Funktionsrätt Stockholms län framförde bland annat vikten av insiktsutbildningar som vi arbetar mycket med, som ett sätt för personal att skapa en större förståelse för olika funktionsnedsättningar. Vi framförde också att det är viktigt att regionen skapar bättre förutsättningar för att personer med funktionsnedsättningar ska kunna arbeta i regionens verksamheter. Just nu genomför regionen en fördjupad analys om sjukfrånvaro i regionens egna verksamheter (det vill säga verksamheter som inte är upphandlade eller sker utanför regionens regi), och baserat på det ska regionen genomföra riktade insatser för att motverka sjukfrånvaron. Högst sjukfrånvaro finns bland skötare och undersköterskor.

Den 16 juni ägde terminens sista samverkansråd med regionstyrelsens politiker rum. Mötet ägnades åt två frågor som respektive parti fått förbereda och besvara under mötet. Den första frågan var vad partierna vill göra för att utveckla samarbetet med funktionsrättsorganisationerna, och den andra hur regionen ska göras till en attraktiv arbetsgivare.

Det fanns en stor enighet bland politikerna att behålla samverkansråden i sin nuvarande form, samt att stärka föreningarnas roll att komma in tidigt i beslutsprocesser. På frågan om hur Region Stockholm kan bli en bättre arbetsgivare lyftes insatser för att stärka arbetsmiljön, så att fler ska vilja arbeta för Region Stockholm.

Hur ofta ska samverkan ske?

En viktig fråga som diskuterats under våren är hur ofta samverkan med regionstyrelsens politiker ska ske. Ordförande i samverkansrådet har framfört att det med start i höst kommer att ske två möten per termin, till skillnad från tidigare 1 gång per månad.

Detta sker med hänvisning till brist på resurser hos Region Stockholm, och att de inte har möjlighet att administrera fler möten. I det avtal som beskriver hur ofta samverkansrådet ska sammanträda står minst fyra möten per år, rutinen har sedan flera år tillbaka varit att träffas en gång per månad med undantag för sommarmånaderna. Det finns en stor enighet både bland politikerna och funktionshinderorganisationerna i samverkansrådet om att mötena bör fortsätta ske med samma antal möten som skett fram tills nu.

Frågor och minnesanteckningar

För frågor om samverkansrådet med regionstyrelsens politiker är du välkommen att kontakta:
Annika Hässler, ordförande i Funktionsrätt Stockholms län och samordnare för samverkansrådet med regionstyrelsens politiker, eller Salina Debessay, intressepolitisk handläggare.

Vi har tyvärr inte fått protokollen / minnesanteckningarna från dessa möten än, men när de är färdiga kommer vi att lägga upp dem under minnesanteckningar.

Nästa samverkansråd med regionstyrelsens politiker är den 23 september.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!