Enkät till Region Stockholms politiker

Vad tycker partierna i Region Stockholm om våra frågor. Regionpartiernas loggor.

Vi skickade ut en enkät till partierna i Region Stockholm, med några av våra viktigaste frågor. Detta är de svar vi har fått.

Kommer ni att använda FKB i det politiska arbetet?
Kommer ni återinföra högkostnadsskyddet för hjälpmedel?
Kommer ni att säkra resandet innan tågvärdarna tas bort?
Kommer ni att arbeta för en snabb, hållbar lösning för färdtjänst?
Ska kostnaden för tandvård omfattas av högkostnadsskydd?
Arbetar ni för en trygg övergång från barn- till vuxensjukvård?
Vad behövs för att få en personcentrerad vård?
Vill ni erbjuda jobb på samma villkor, oavsett funkionsnedsättning?
Hur ska personer med funktionsnedsättning kunna lita på att de får den vård de behöver?


Kommer ni att använda FKB i det politiska arbetet?

Funktionsrätt Stockholms län har tagit fram en FKB-handbok som stöd för att utföra Funktionsrättskonsekvensbeskrivning, FKB. Handboken innehåller metoder för att göra rätt från början och syftet är att hjälpa bland annat politiker och tjänstepersoner i beslutsfattande.

Kommer ditt parti att använda sig av FKB i det politiska arbetet?

Centerpartiet

Ja. FKB är en väl genomarbetad och informativ skrift som påminner oss beslutsfattare om de olika aspekterna vi alltid behöver ha med oss och tänka på.

Kristdemokraterna

Ja. Den är ett ovärderligt verktyg inom Region Stockholms alla arbetsområden och processer. Behov och intressen ska ingå i den vanliga planeringen och inte behandlas som något sekundärt eller ovanligt.

Liberalerna

Ja. Liberalerna verkar för att funktionshinderperspektivet ska ingå i regionens konsekvensbedömningar avseende social hållbarhet. FKB-handboken kommer vara ett viktigt underlag.

Miljöpartiet

Ja. Det är ett mycket bra dokument. Vi har drivit igenom en hållbarhetspolicy- och strategi som ska täcka dessa frågor. Vi vill fortsätta utveckla arbetet med funktionsrsättsfrågor, med FKB som stöd.

Moderaterna

Ja. Framför allt är det viktigt att ha en bra och kontinuerlig dialog och se till att göra rätt från början. Detta kan vara ett verktyg för att veta vilka frågor som behöver ställas och vilka funktionsrättsfrågor som ska prioriteras.

Socialdemokraterna

Ja. FKB-handboken är en viktig resurs. Vi vill att regionen ska utveckla funktionssättskonsekvensanalyser för tillgänglighet och delaktighet så att de finns i samtliga relevanta beslutsunderlag.

Sverigedemokraterna

Ja. Vi ser positivt på att använda FKB i syfte att få in flera perspektiv i beslutsfattandet.

Vänsterpartiet

Ja. Vänsterpartiet la en motion om att införa FKB i Region Stockholm till regionfullmäktige den 10 maj 2022. Oppositionsråd Anna Sehlin (V) har även argumenterat för det i en debattartikel.

Funktionsrätt Stockholms läns kommentar

Funktionsrätt Stockholms län har drivit frågan att Region Stockholm ska införa FKB som en obligatorisk del av beslutsprocesserna i regionen. En FKB förebygger diskriminering genom att personer med funktionsnedsättning inkluderas från början, och regionen slipper göra dyra och tidskrävande ändringar i efterhand.

Alla partier svarar att de kommer att använda FKB i sitt politiska arbete, men på olika sätt. V har lagt en motion till regionfullmäktige om att införa FKB i Region Stockholm. S vill att regionen ska utveckla funktionsrättskonsekvensbeslutningar. L och KD vill använda FKB som ett underlag i sociala konsekvensanalyser. C och M ser FKB som ett verktyg för att veta vilka frågor som ska ställas om funktionsrätt vid olika beslut.

Tillbaka


Kommer ni återinföra högkostnadsskyddet för hjälpmedel?

Under 2020 togs beslut om kostnadseffektiviseringar på hjälpmedelsområdet, som trädde i kraft 2021. Beslutet innebar att kostnaden för flera hjälpmedel övergått till egenansvar, och att högkostnadsskyddet för hjälpmedel tagits bort.

Beslutet drabbar personer som ofta har en tuff ekonomisk situation, vilket gör att de kanske avstår från att hyra hjälpmedlet.

Kommer ditt parti att verka för att återinföra högkostnadsskyddet för hjälpmedel?

Centerpartiet

Ja. Högkostnadsskyddet användes i stort sett inte, därför togs det bort. Vi vill återinföra det, men utan allt administrativt krångel som fanns sist så att patienterna enklare kan använda det.

Kristdemokraterna

Nej. Översynen som gjorts pekar på att ett högkostnadsskydd skulle omfatta ytterst få och när man hade ett sådant utnyttjades det av väldigt få personer. Vi är öppna för att se över ett återinförande.

Liberalerna

De som har behov av hjälpmedel ska alltid få hjälp. Liberalerna är öppna för att diskutera avgiftsnivåer och ett eventuellt nytt högkostnadsskydd, men har inte tagit ställning till ett sådant förslag.

Miljöpartiet

Ja. Vi har sett att beslutet slog fel, och arbetar aktivt för att återinföra högkostnadsskyddet.

Moderaterna

Nej. Vi har bett vår Hälso- och sjukvårdsförvaltning göra en utredning av bland annat denna fråga och svaret blev att antalet personer som skulle kommit upp i frikortsnivå om högkostnadsskyddet varit kvar var väldigt få.

Socialdemokraterna

Ja. Vi socialdemokrater är mycket kritiska till de stora försämringarna inom hjälpmedelsområdet genom avgiftshöjningar och avskaffat högkostnadsskydd.

Sverigedemokraterna

Ja. Vi vill återinföra en variant av högkostnadsskyddet med samma effekt men mindre administrationskostnader.

Vänsterpartiet

Ja. Vänsterpartiet är starkt kritiskt till avgifterna på hjälpmedel. V har bland annat yrkat på att Region Stockholms miljardöverskott 2020 skulle användas till att återinföra högkostnadsskyddet.

Funktionsrätt Stockholms läns kommentar

Funktionsrätt Stockholms län anser att beslutet innebär försämringar för en redan ekonomiskt utsatt grupp. Detta kan leda till att de kanske avstår från att hyra hjälpmedlet. Därför vill vi att högkostnadsskyddet återinförs.

Tillbaka


Kommer ni att säkra resandet innan tågvärdarna tas bort?

I juni 2021 antog Trafiknämnden ett beslut som innebar slopade tågvärdar på pendeltågen. Detta kommer att innebära att det spontana resandet för personer med funktionsnedsättningar och andra som är beroende av bland annat rampservice begränsas. Beslutet går stick i stäv med Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, och mänskliga rättigheter kränks.

Kommer ditt parti att säkerställa möjligheten till självständigt och spontant resande, innan tågvärdarna avvecklas?

Centerpartiet

Ja. Ny teknik och arbetssätt får inte försämra för resenärer. Tillgängligheten och tryggheten måste säkras innan förändring sker. Mer servicepersonal i kollektivtrafiken är något vi jobbar för.

Kristdemokraterna

Ja. Vi satsar mycket på ny teknologi och ser på andra lösningar t.ex. där resenär med funktionsnedsättning kan anropa stationsvärd för hjälp. AI och kameror kommer ha en avgörande roll att spela på sikt.

Liberalerna

Utfasningen av tågvärdarna sker successivt. Under denna tid ska frågor om trygghet, tillgänglighet och service utvärderas. Liberalerna ställer krav på att kvalitén förblir god för alla resenärer.

Miljöpartiet

Ja. Vi instämmer i att det är problematiskt, och arbetar hårt för att det inte ska ske några försämringar om/när tågvärdarna försvinner.

Moderaterna

Varken ja eller nej. I det ständiga förbättringsarbetet med kollektivtrafiken har dialog mellan SL och trafikoperatören för pendeltågstrafiken mynnat ut i en ny satsning på automatisering och kameror kopplat till av- och påstigning.

Socialdemokraterna

Ja. Vi socialdemokrater motsatte oss beslutet att avveckla tågvärdarna från första början då man inte presenterat tillräckliga säkerhets- och riskanalyser för resenärer och personal. Vi kommer därför att om vi vinner valet stoppa avvecklingen av tågvärdarna.

Sverigedemokraterna

Ja. Vi vill bland annat möjliggöra för ordningsvakter att bistå.

Vänsterpartiet

Ja. Vänsterpartiet har länge och högljutt protesterat mot slopandet av tågvärdar på pendeltågen, och vi delar oron över att personer med funktionsnedsättningar kommer att drabbas negativt av förändringen.

Funktionsrätt Stockholms läns kommentar

Funktionsrätt Stockholms län anser att beslutet att införa teknik som ersätter tågvärdar på pendeltågen innebär stora risker. Vi efterfrågar en hållbar lösning som inte innebär några försämringar för personer med funktionsnedsättningar. Det spontana resandet för personer med funktionsnedsättning måste kunna fortsätta, och behöver stärkas snarare än att försämras. Vi anser också att en FKB borde ha gjorts innan beslutet fattades.

Tillbaka


Kommer ni att arbeta för en snabb, hållbar lösning för färdtjänst?

Under pandemin minskade taxirörelsen och antalet bilar trots företagsstöd. Detta har lett till att det fortfarande är brist på både bilar och förare. Bristen får stora konsekvenser för personer som har färdtjänsttillstånd, med timslånga väntetider och uteblivna körningar som följd.

Kommer ditt parti att verka för en snabb och hållbar lösning för en fungerande färdtjänst – i så fall hur?

Centerpartiet

Ja. Vi vill införa kundval för färdtjänsttaxi för att ökad kvalitet och kundnöjdhet. Tidspassning och gott bemötande är avgörande. En jämförartjänst behövs för att jämföra olika aktörer på ett bra sätt.

Kristdemokraterna

Ja. Yrket behöver göras mer attraktivt. Vi har fattat beslut om stöd till taxinäringen, bl.a. stöd för ökade bränslekostnader. Vi vill se skattesänkningar och reducerat bränslepris genom slopad energiskatt.

Liberalerna

Ja. Nuvarande situation är oacceptabel. I den nya upphandlingen av färdtjänst som påbörjats vill Liberalerna ställa höga krav för att säkerställa trygghet, tidspassning och tillgänglighet.

Miljöpartiet

Ja. Vi tar frågan på stort allvar. Vi har idag inget enkelt svar på hur, men det behöver lösas så snart som möjligt!

Moderaterna

Ja. Som en del av transportsektorn, dessutom med en stor andel små aktörer, drabbades den taxibransch som utför färdtjänsten hårt när svenskarna avråddes från att resa under pandemin.

Socialdemokraterna

Ja. Redan innan pandemin fanns det strukturella problem med hur färdtjänsten är organiserad och pandemin har gjort dessa ännu värre. Vi vill i stället införa ett auktorisationssystem där fler, även mindre, bolag kan vara med och köra färdtjänst.

Sverigedemokraterna

Ja. Vi har bland annat föreslagit fritt val för resenärerna av taxibolag. Stärka språkkraven samt öka trafiksäkerheten.

Vänsterpartiet

Ja. Vänsterpartiet vill ta tillbaka trafik och beställning i egen regi. Då får vi bättre kontroll över verksamheten, och kan verka för bättre villkor och arbetsmiljö för förarna så att fler stannar i yrket. V vill även att färdtjänsten ska ha samma taxa som den övriga kollektivtrafiken, och att den extra avgiften för resor över tre mil ska slopas.

Funktionsrätt Stockholms läns kommentar

Funktionsrätt Stockholms län anser att färdtjänsten måste fungera bättre och att åtgärder för att främja taxinäringen måste vidtas. Därför krävs ett nytänkande för att skapa en fungerande färdtjänst i hela regionen.

Tillbaka


Ska kostnaden för tandvård omfattas av högkostnadsskydd?

Personer med olika typer av funktionsnedsättningar har på grund av mediciner, diagnoser och andra orsaker sämre tandhälsa. Detta leder till höga kostnader för individer som ofta redan har utsatt ekonomi.

Kommer ditt parti att verka för att kostnaden för tandvård ska omfattas av högkostnadsskydd, på samma sätt som gäller för övrig vård?

Centerpartiet

Inom C tycker vi olika, C i Stockholms Län är för. Det finns idag tandvårdsstöd för t.ex. de som omfattas av LSS, har långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning, de betalar max 1200 kronor per år.

Kristdemokraterna

Ja. KD på nationell nivå vill stärka högkostnadsskyddet – 50 procents ersättning för tandvårdskostnader från 1200 kronor per år, i stället för dagens 3000 kronor.

Liberalerna

Ja. Liberalerna vill göra tandvårdens finansiering stegvis mer lik den övriga hälso- och sjukvården med högkostnadsskydd som sänker kostnaderna för patienten.

Miljöpartiet

Ja.

Moderaterna

Nej. Detta är en nationell och inte en regional fråga och därför inget vi tagit ställning till hos Moderaterna i regionen.

Socialdemokraterna

Ja. Tänderna är en del av kroppen. Tandvården ska vara jämlik och inte bero ekonomi eller annan hälsa. Socialdemokraternas kongress beslutade förra året att det är dags att tandvården omfattas av ett högkostnadsskydd likt sjukvårdens.

Sverigedemokraterna

Ja. Vi vill utreda ett nationellt högkostnadsskydd för tandvård.

Vänsterpartiet

Ja. Vänsterpartiet har länge drivit frågan om att tandvården ska ingå i den allmänna sjukförsäkringen.

Funktionsrätt Stockholms läns kommentar

Funktionsrätt Stockholms län vill ha ett utökat samarbete med regionen i tandvårdsfrågor. Vi anser att tänderna är en del av kroppen och ska finnas inom samma system.

Tillbaka


Arbetar ni för en trygg övergång från barn- till vuxensjukvård?

Transition, eller övergången från barn- och ungdomsvård till vuxenvården, präglas av en osäkerhet när det gäller vårdansvar vårdgivare emellan. Tyvärr förekommer det att överlämningen brister, så att den unga vuxna hamnar mellan stolarna. Förslag på åtgärder för att göra övergången enklare och mer rättssäker är framtagande av processkarta som finns och visar vårdkedjan samt hur man jobbar ur perspektivet unga vuxna. Även vikten av en utsedd kontaktsköterska, eller annan fast vårdkontakt måste fungera när ny fast vårdkontakt upprättas vid transition.

Kommer ditt parti att arbeta för att säkerställa en patientsäker och trygg transition i övergång från barnsjukvård till vuxensjukvård?

Centerpartiet

Ja, det är jätteviktigt! Vi vill stärka vårdcentralerna så alla får en fast läkare som kan vara navet i vården och följa med genom livet, och vara ett stöd när transitionen i specialistvården sker.

Kristdemokraterna

Ja. Vi vill stärka primärvården och husläkarmottagningarna ytterligare. Vi vill vidareutveckla SMO-mottagningarna som stöd vid transition från barn- till vuxenvård.

Liberalerna

Liberalerna verkar för en köfri vård för barn och unga med trygg transition. Vi vill att husläkaren ska ha ett särskilt ansvar i övergången men vi vill också se en fast vårdkontakt inom psykiatrin.

Miljöpartiet

Ja.

Moderaterna

Ja. Exempelvis vill vi se en fast läkarkontakt till fler. Det måste också bli enklare att veta var man ska vända sig och framför allt måste vi se till att korta köerna och förbättra uppföljningen.

Socialdemokraterna

Ja. Fler patienter ska ha tillgång till en fast läkarkontakt och vi vill införa kontaktsjuksköterskor inom fler vårdområden. Det är också viktigt att lyfta goda exempel som finns inom t.ex. cancersjukvården t.ex. s.k. aktiva överlämningar.

Sverigedemokraterna

Ja. Vi har bland annat föreslagit en sådan funktion i vårt budgetförslag i Region Stockholm.

Vänsterpartiet

Ja. Vänsterpartiet i Region Stockholm har drivit frågan om lotsfunktioner för familjer med barn som har neuropsykiatriska diagnoser (NPF). En sådan lots skulle kunna få ett överlappande uppdrag för att underlätta övergången till vuxenvården, och säkerställa att ingen faller mellan stolarna.

Funktionsrätt Stockholms läns kommentar

Funktionsrätt Stockholms län vill att ungdomar vid övergången från barn- till vuxenvård får en fast vårdkontakt, till exempel en kontaktssjuksköterska, som kan underlätta vårdkontakterna vid övergången från barn- till vuxensjukvård. Vi vill också att det ska finnas en individuell processkarta som visar hela vårdkedjan, så att det är tydligt för patienten hur planeringen ser ut.

Tillbaka


Vad behövs för att få en personcentrerad vård?

Funktionsrätt Stockholms län representerar föreningar med en stor bredd av förutsättningar och behov, vilket ställer höga krav på vården att se hela individen.

Vad anser ditt parti behövs för att få en reell personcentrerad vård?

Centerpartiet

Med en fast husläkare som har ett rimligt antal patienter blir patientdelaktigheten bättre, det har visats i forskning gång på gång. Därför vill vi stärka vårdcentralerna så de har tid att hjälpa dig direkt när du behöver det, och att du har en fast läkare som du får hjälp av.

Kristdemokraterna

Den genomförandeplan för primärvården som vi har beslutat om kommer vara viktig för att uppnå en personcentrerad vård med god kontinuitet. Att ha en fast läkarkontakt är också en central del i den personcentrerade vården. För att uppnå detta bör taket för listning per läkare vara max 1500 patienter. Ersättning- och avgiftssystem behöver styra mot en samordnad personcentrerad vård.

Liberalerna

Liberalerna vill särskilt lyfta betydelsen av den fasta läkarkontakten och ett samordnat medicinskt omhändertagande. För personer med funktionsnedsättning är kontinuitet och samordning av extra stor betydelse, inte minst då patientgruppen ofta har flera olika vårdkontakter. Sedan 70-talet har Liberalerna drivit frågan om en stark primärvård och rätten till en fast husläkare – och det fortsätter vi att göra. Under mandatperioden har anslagen till vårdcentralerna vuxit med över en miljard kronor. Genom ändringar i ersättningen till husläkarmottagningarna har allt fler invånare fått en fast läkarkontakt. För att få en reell personcentrerad vård behöver denna utveckling fortsätta.

Miljöpartiet

Vi behöver bygga ut och stärka primärvården, och bygga en mer sammanhållen vård. För patienter med komplexa behov vill införa en fast vårdkontakt som på allvar ser till att vården hålls samman runt den enskilda patienten. Vården behöver också stärkas så att vårdpersonalen faktiskt får tid att fokusera på varje patientmöte och ta de kontakter som krävs för att vården ska bli trygg och sammanhållen på riktigt.

Moderaterna

Precis som i frågan ovan handlar det om att se hela människan och alla behov. I stället för att besöka olika mottagningar där ingen har hela bilden vill vi se fast läkarkontakt och husläkaren som nav i vården. Någon som känner till din sjukvårdshistoria och dina behov. Bemötandet både hos din husläkare och hos ny vårdpersonal kan vara avgörande för att någon med funktionsnedsättning ska känna sig trygg och få rätt hjälp.

Socialdemokraterna

Omställningen till God och nära vård är också en omställning till en personcentrerad vård enligt de beslut som tagits på nationell nivå. Omställningen till och utvecklingen av personcentrerad vård förutsätter dock att sjukvården i Region Stockholm löser de stora problemen med långa vårdköer för patienterna och dåliga arbetsvillkor för personalen.

Därför vill vi förbättra vårdcentralernas förutsättningar genom mer resurser. Vi vill att stockholmarna ska ha en fast läkare och att varje läkare ska ha som mest 1100 patienter. Det ger en högre kontinuitet och kortar väntetiderna. Vi vill öppna fler vårdcentraler i egen regi och ge mer resurser till de mottagningar som har sjukast patienter. Specialistcentrum ska samla den mer avancerade vården. Vi vill återinföra vårdcentralernas områdesansvar för att de ska kunna öka insatserna för en stärkt folkhälsa.

Vi behöver öka kunskapen om personcentrerad vård hos vårdpersonalen. Därför ska vårdpersonalen garanteras fortbildning. Det ska vara en självklar del i vården genom en garanti på minst 10 dagar per anställd och år. Här behöver behovet hos personalen inom primärvården särskilt lyftas fram. Regionen ska ta en aktiv roll för kompetensutvecklingen hos personalen. Men vårdpersonalen måste också få mer resurser för att kunna. Därför behövs ett lyft för personalen på vårdcentralerna. De som jobbar på vårdcentralen ska få fler kollegor, mer tid med patienter och forskning. Vi vill minska pappersarbetet för vårdpersonalen, satsa mer på forskning i primärvården och genomföra ett rejält personallyft för bättre arbetsvillkor, inflytande och lön.

Sverigedemokraterna

Ja. Vi har bland annat föreslagit särskilda utbildningar i bemötande av personer med kognitiv och fysisk funktionsvariation för vårdpersonal. Vi har även föreslagit särskilda LSS vårdcentraler. Dessa ska erbjuda listning och särskild anpassad vård för personer med särskilda behov.

Vänsterpartiet

En av de viktigaste åtgärderna för att nå en mer personcentrerad vård är att stärka primärvården. Målet på sikt är att så många som möjligt ska ha en namngiven läkarkontakt på sin vårdcentral, men då måste antalet invånare per läkare ner. Socialstyrelsens nya riktmärke på 1100 listade personer per läkare är ett rimligt mål. För att nå dit vill Vänsterpartiet flytta resurser från de blågrönas närakuter, som professionen ser som en stor felsatsning, till vårdcentralerna.

Funktionsrätt Stockholms läns kommentar

Funktionsrätt Stockholms län representerar föreningar med en stor bredd av förutsättningar och behov, vilket ställer höga krav på vården att se hela individen. Vi är positiva till den pågående omställningen till en God och nära vård.

Tillbaka


Vill ni erbjuda jobb på samma villkor, oavsett funkionsnedsättning?

Personer med funktionsnedsättning arbetar i lägre utsträckning på Region Stockholm. Vill ditt parti stärka förutsättningarna för personer med funktionsnedsättning att arbeta i Region Stockholms verksamheter? I så fall hur?

Centerpartiet

Ja. Det är otroligt viktigt att Region Stockholm som en stor arbetsgivare tar tag i taktpinnen och är ett föredöme på arbetsmarknaden. All form av diskriminering måste aktivt motverkas i alla beslut.

Kristdemokraterna

Ja. Utreda möjligheten att inkludera utövande av arbete i de grundläggande behov som ger rätt till personlig assistans. Investera i bl.a. arbetsmiljö, stöd- & anpassningsåtgärder samt kompetensförsörjning.

Liberalerna

Ja. Regionen ska vara en inkluderande och flexibel arbetsgivare som gör anpassningar och med kraft bekämpar fördomar för att kunna tillvarata kompetensen hos fler. Ett kunskapslyft hos ledare behövs.

Miljöpartiet

På ett flertal sätt, bland annat genom fungerande färdtjänst och habilitering/rehabilitering, så att varje person får det stöd hen verkligen behöver för att kunna arbeta.

Moderaterna

I innevarande budget finns medel avsatta för arbetsmarknadspolitiska åtgärder som syftar till att kunna göra olika anpassningar för att personer med funktionsvariation ska kunna arbeta i våra verksamheter.

Socialdemokraterna

Vi vill satsa och återinföra de arbetstillfällen/praktikplatser för personer med funktionsnedsättning som M-ledningen helt tagit bort. Det var en viktig satsning på riktiga jobb med kollektivavtalsenlig lön.

Sverigedemokraterna

Ja. Agera för en fysiskt tillgänglig miljö samt aktivt arbeta med ert inkluderande arbetssätt.

Vänsterpartiet

Ja. Arbetsmiljön för regionens anställda är en av de viktigaste frågorna för Vänsterpartiet, därför satsar vi i vår budget på en personalmiljard för högre löner och bättre villkor. Det är en självklarhet för Vänsterpartiet att Region Stockholm måste vara en sund och attraktiv arbetsgivare för alla, oavsett förutsättningar.

Funktionsrätt Stockholms läns kommentar

Funktionsrätt Stockholms län anser att Region Stockholm ska vara en rättvis och jämlik arbetsgivare. Regionen ska erbjuda anställning för personer med funktionsnedsättning på samma villkor som personer utan funktionsnedsättning.

Tillbaka


Hur ska personer med funktionsnedsättning kunna lita på att de får den vård de behöver?

Enligt en Novusundersökning gjord på uppdrag av Sveriges Radio uppger 33 procent i Stockholms län att de inte litar på att de får den vård de behöver om de blir sjuka.

Hur kommer ni att arbeta för att personer med funktionsnedsättning ska lita på att de får den vård de behöver?

Centerpartiet

När du som patient känner och litar på din läkare och vet att du får vård direkt när det behövs så blir också vården bättre. Därför måste vi stärka vårdcentralerna så de kan bli navet i vården.

Kristdemokraterna

Det ska vara lätt att komma fram till vården och du ska bli vänligt bemött och få god kvalité oavsett vem du är. Från KD menar vi att det både kan behövas kunskapshöjande insatser för vårdgivarna såväl som tydligare krav i avtal med vårdgivare. Det gäller oavsett om vården utförs i egen eller privat regi. Att alla ska få den vård de behöver är en av våra viktigaste frågor inför valet. Vi har under 8 års tid drivit att vi inte kan fortsätta ha ett system med 21 regioner som var och en för sig ska klara vårdens alla funktioner på egen hand. Vi har ett samhälle där människor flyttar inom Sverige, mellan regioner, för att regioner har olika policies för hjälpmedel, medicinteknisk utrustning och man har olika avgifter för vad man ska betala för dessa, olika syn på vilken vård och rehabilitering man kan få och hur snabbt den kan komma. Detta system fungerar inte. Regionerna ska försvinna som ansvariga för vården och staten bör ta över ansvaret för vården så att det blir likvärdiga förutsättningar över landet. Fram till dess behöver vi arbeta med skarpare styrning och insatser att få ner vårdköerna

Liberalerna

Den så kallade vårdskulden måste bort. Många har fått vänta länge på vård som har behövt skjutas upp. Liberalerna har en plan för att bygga ut vårdplatserna och stärka vårdcentralerna. Vi vill också se fler vårdplatser. För personer med funktionsnedsättning vill Liberalerna särskilt lyfta vårdcentralen som nav i vården. Här blir den fasta läkarkontakten och ett samordnat medicinskt omhändertagande centralt.

Miljöpartiet

Dels det vi nämnt i tidigare svar. Vi vill satsa på vårdpersonalens arbetsmiljö och stärka upp bemanningen, vilket är grunden för att alla patienter ska hinnas med ordentligt och få ett bra bemötande. Och vi vill att vården utvecklas så att den blir mer sammanhängande och patientcentrerad. Vi vill också fördela resurser så att personer med sämre hälsa får det stöd de har rätt till inom både vård, habilitering och rehab.

Moderaterna

Vården ska finnas där när du behöver den. Många har inte förtroende för vården när många står i en vårdkö. Även om det är mycket färre i Stockholm än resten av landet så är det fortfarande väldigt många som känner någon som inte får vård i tid. Det är ett stort problem, även om vi är något mer optimistiska nu när vi har Sveriges kortaste vårdköer. Nu är vi dessutom i en sådan situation där Stockholm solidariskt hjälper resten av landet med att ta emot patienter och korta deras vårdköer. Det är dessutom så att den som varit i kontakt med vården är mer nöjd med den än de som inte varit det. För personer med funktionsnedsättning är bemötande och husläkaren som nav i vården extra viktigt. Man måste känna sig trygg med att berätta om symptom och att mottagaren lyssnar och förstår. Dessutom ska våra lokaler vara så tillgänglighetsanpassade att alla känner sig bekväma med att besöka dem. Det ska också gå smidigt att resa dit med kollektivtrafiken även om du har särskilda behov.

Socialdemokraterna

Invånarnas förtroende för vården är en central fråga. Alla ska känna en trygghet i att vården finns där när man behöver det. Tyvärr präglas vården i Region Stockholm av köer på akutmottagningen och långa väntetider innan man få en tid på sin vårdcentral. Vi socialdemokrater vill tillsammans med vårdpersonalen och patient- och brukarorganisationer bygga en tryggare vård där patientens behov står i centrum, inte vårdbolagens vinstjakt. Moderaternas privatiseringspolitik har lett till en sjukvård som styrs mer av plånbok än behov. Införandet av vårdval har splittrat upp vården. Patienterna med störst behov samt äldre hamnar i kläm i ett splittrat system. Många upplever att ingen tar ett helhetsansvar och att du är tvungen att armbåga dig fram för att få vård. I stället för marknadsexperiment vill vi bygga en sammanhållen vård efter behov. Vi vill se en jämlik utbyggnad av vård i hela länet genom en etableringsstrategi. Marknaden ska inte styra var vård öppnas och lägger ner. Det är dags att ta tillbaka kontrollen. Det räcker nu.

Moderaternas privatiseringspolitik har lett till en sjukvård som styrs mer av plånbok än behov. Införandet av vårdval har splittrat upp vården. Patienterna med störst behov samt äldre hamnar i kläm i ett splittrat system. Många upplever att ingen tar ett helhetsansvar och att du är tvungen att armbåga dig fram för att få vård. Därför vill vi genom att öppna fler specialistcentrum knyta vården närmare patienterna och samla vården. Här ska utvecklingen av vården ledas av professionen och patienterna tillsammans. Som patient ska du framförallt vända dig till specialistcentrumet istället för att skickas runt mellan olika mottagningar runt om i länet. Ett exempel på detta är inom neurologi där vi vill utveckla det nuvarande specialistscentret i stället för dagens vårdval. Patienter och personal har larmat om riskerna med att privatisera vården för reumatologi. Vi vill stoppa införandet av detta nya vårdval.

Vården ska vara tillgänglig för alla, både när det gäller information och lokaler. Ingen ska undvika att söka vård på grund av bristande tillgänglighet, vare sig fysisk eller kognitiv. 1177:s sjukvårdsrådgivning ska vara trygg och erbjuda stöd till alla som behöver den och måste därför drivas i egen regi. Det måste bli enklare att få ledsagning för den som behöver.

Det måste gå att få mer vård på din vårdcentral. Vi socialdemokrater vill satsa mer på den nära vården och ge vårdpersonalen fler kollegor. Mer tid till patienterna ska frigöras genom att minska administration och detaljstyrning. Ett utökat uppdrag ska motsvaras av mer resurser. En av vårdcentralernas främsta styrkor är deras samlade kunskap och möjlighet till att bedriva vård inom en stor mängd områden. Som patient ska du kunna lita på att du kan få vård på din vårdcentral i hela länet. Samtidigt är det viktigt att samla viss kompetens på vissa mottagningar. Socialdemokraterna vill därför både satsa på kompetensutveckling inom funktionsnedsättningar för all vårdpersonal och inrätta vårdcentraler med särskild inriktning mot personer med funktionsnedsättningar. Vi vill även knyta specialistvården närmare vårdcentralerna genom att exempelvis göra det lättare för specialister att ge råd till personal och patienter på vårdcentralerna.

Samtidigt är den bästa vården den som inte behöver ges. Det förebyggande och hälsofrämjande arbetet måste stärkas. Socialdemokraterna vill att vårdcentralerna återigen för ett områdesansvar, där de ges i uppdrag att samverka med kommunal vård och omsorg samt andra relevanta aktörer. Vårdcentralerna ska med detta även få ett större ansvar för folkhälsan i närområdet. Första linjens psykiatri ska finnas på varje vårdcentral och drivas i nära samverkan med elevhälsan och socialtjänsten för att ge fler vård och stöd i tid. Stödet för personer med samsjuklighet måste stärkas genom vårdcentralernas helhetsansvar. Vårdcentralerna ska ges ett större ansvar för rehabiliteringen samtidigt som rehabiliteringen alltid ska utgå från individens behov.

Sverigedemokraterna

Vi kommer bland annat att införa särskilda LSS-vårdcentraler. Verka för kortare väntetider på akuten samt korta väntetiderna till specialistvård.

Vänsterpartiet

Högerns privatiseringar och vårdval har lett till att vården i Stockholm i dag inte finns där den behövs som mest, utan där vårdföretagen tror att de kan tjäna mest pengar. Mottagningar och kliniker koncentreras till innerstan, medan viktig vård i ytterförorterna gradvis försvinner. Ökade avstånd drabbar inte minst personer med funktionsnedsättningar. Det här vill Vänsterpartiet ändra på, genom att ta tillbaka kontrollen över vården och verka för fler verksamheter i egen regi. Vård ska ges efter behov, inte efter plånbok.

Funktionsrätt Stockholms läns kommentar

Vi anser att nu när primärvården fått ökat ansvar så måste de även få ökade resurser. Fasta läkarkontakter bidrar till tryggheten, när den man talar med känner till ens sjukdomshistoria.

Tillbaka

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!