LSS-utredningen – vad händer?

Desirée Pethrus
Desirée Pethrus på HSO:s seminarium 26 januari.

Ämnet för årets första seminarium på HSO i Stockholms län var Utredningen om översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen. Till seminariet hade HSO bjudit in regeringens särskilda utredare Desirée Pethrus, för att prata om utredningens uppdrag och arbete framöver. HSO:s ordförande Annika Hässler inledde kvällen med att hälsa alla deltagare varmt välkomna. Annika kunde snabbt konstatera att LSS-utredningen är ett minst sagt omdiskuterat ämne för många av HSO:s medlemsföreningar. Det märktes tydligt även denna kväll, då det var ett välbesökt seminarium.

Désirée inledde med att berätta att hon är riksdagspolitiker för Kristdemokraterna, är utbildad socionom och tidigare har jobbat som sjukhuskurator och som personalkonsulent. Därefter gick hon över till att prata om innehållet i direktivet. Beslutet om att tillsätta en utredning fattades i maj förra året och slutbetänkandet ska presenteras senast den 1 oktober 2018. Uppdraget omfattar den nuvarande lagstiftningen enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och assistansersättning enligt Socialförsäkringsbalken (SFB). Désirée berättade att utredningen har ett brett uppdrag. Nedan är några av de punkter som utredningen ska belysa och presentera förslag kring:

 • Brister i insatsers utformning och förmåga att ge rätt insats till rätt person.
 • Förtydliga definitioner och begrepp i lagstiftningen.
 • Anhörigas roll.
 • En hållbar kostnadsutveckling inom assistansersättningen.
 • Huvudmannaskapsfrågan.
 • Är personkretsindelningen ändamålsenlig?
 • De privata bolagens ekonomiska drivkrafter att öka antalet timmar med personlig assistans.
 • Hur kan bedrägerier förhindras?
 • Hur kan fler personer gå från daglig verksamhet ut på den reguljära arbetsmarknaden?
 • Hur kan kvaliteten i insatserna stärkas med hjälp av teknik och hjälpmedel?
 • Kontroll, insyn och tillsyn.

Under hösten reste Désirée och hennes medarbetare runt i landet och träffade olika intressenter. Till exempel beslutsfattare som politiker och tjänstemän i kommuner och på Försäkringskassan, patient- och brukarorganisationer och assistansanordnare. Nu håller sekretariatet på att sammanställa erfarenheterna. Framöver kommer utredningen att fokusera på lagstiftningen och förtydligandet av definitioner och begrepp.

Efter fikat fick deltagarna möjlighet att ställa frågor och framföra synpunkter. Till exempel väcktes frågan om att de tre personkretsarna i sin nuvarande utformning, är för snäva och bör vidgas så att fler personer kan få det stöd de har rätt till. Det framkom ett förslag om att lägga mindre vikt vid diagnoser och större fokus på hur funktionsnedsättningen tar sig uttryck. Istället för ett läkarintyg, ska multiprofessionella team göra bedömningar som ligger till grund för beslut. Seminariet avrundades med att Désirée tackade deltagarna för många bra frågor, synpunkter och inspel att ta med sig i det fortsatta arbetet.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!