Seminarium hälso- och sjukvården i Stockholm år 2040

2018-09-24.jpg
Yvonne Lettermark, utredare på hälso- och sjukvårdsförvaltningen, och Annika Hässler, ordförande Funktionsrätt Stockholms län.

Höstens första hälso- och sjukvårdsseminarium gick av stapeln den 24 september. Funktionsrätt Stockholms län hade bjudit in Yvonne Lettermark, utredare på hälso- och sjukvårdsförvaltningen, för att presentera hur Stockholms läns landsting ska arbeta långsiktigt med frågorna. 

Yvonne berättade att utredningen har sitt ursprung i att Alliansen i landstinget hösten 2017 gav hälso- och sjukvårdsförvaltningen i uppdrag starta en långtidsutredning. Syftet är att skapa underlag för kommande strategiska beslut. Alliansen föreslog att utredningen ska ha följande utgångspunkter:

  • Stärk patientens ställning i vården
  • Framtidens hälsoutmaningar måste mötas
  • Modernisera vården
  • Säkra vårdens kvalitet och tillvarata kompetensen
  • Hälso- och sjukvårdens långsiktiga finansiering
  • Forskningens och utbildningens betydelse för ständig utveckling

Just nu arbetar utredningen med att samla in fakta och underlag för analyser. Yvonne menade att hälso- och sjukvården i högre utsträckning behöver arbeta förebyggande i framtiden. En viktig utgångspunkt för utredningen är de faktorer som påverkar och bestämmer individers hälsa. Arv, ålder och kön, social och fysisk miljö, levnadsvanor, utbildningsnivå, arbete och försörjning, infrastruktur och sociala nätverk är exempel på faktorer som påverkar individens hälsa. Många av faktorerna ligger utanför landstingets ansvarsområde och därför behövs en bred samverkan med olika aktörer i samhället.

Under presentationen fick seminariedeltagarna diskutera olika hypoteser i mindre grupper. Till exempel vilka som är vårdens stora utmaningar, hur vården kommer att styras i framtiden och om samspelet mellan forskning, utbildning och vården. Yvonne berättade att under utredningens gång kommer de att involvera patientorganisationer i arbetet, bland annat samverkansrådet med hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Efter pausen ledde Funktionsrätt Stockholms läns ordförande Annika Hässler en diskussion med deltagarna om möjligheter och utmaningar med framtidens hälso- och sjukvård. Det blev ett spännande samtal med många idéer och visioner. Deltagarna hade förhoppningar om att i framtiden är olika aktörer eller huvudmän, till exempel kommuner och landsting, bättre på att samverka med varandra. Att det finns hälsocoacher eller motsvarande som vägleder patienterna rätt i vården. Att patientorganisationerna är en självklar del i vårdkedjan och att hälso- och sjukvården är bättre på att se hela människan.

En oro som flera deltagare tog upp var att ensamhet och utanförskap ökar i takt med att samhället blir allt mer digitaliserat och det är viktigt att det finns mötesplatser även i framtiden. För att öka patienters delaktighet i framtiden behöver kontinuiteten inom hälso- och sjukvården förbättras. Det behövs stödpersoner i hälso- och sjukvården som arbetar för att öka patienters delaktighet. De digitala tjänsterna bör vara hälsofrämjande. För att uppnå detta behövs ett samarbete mellan hälso- och sjukvården och patienterna.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!