Tre perspektiv på tillgänglighet i Stockholms län

Matilda Rehn
Matilda Rehn, Regionplanerare RUFS 2050

Seminariet den 20 september bjöd på tre föreläsare med fokus på tillgänglighet i Stockholms län. Matilda Rehn, Regionplanerare på RUFS 2050, Max Johansson, doktorand i naturgeografi och har projektet Gröna allmänningar, samt Anders Andrae som anordnar tillgänglighetsanpassade turer i naturen för olika målgrupper.

Matilda Rehn inledde med att berätta om RUFS, Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen. RUFS kommer att utföras i olika etapper fram till år 2050. Visionen är att bli Europas mest attraktiva storstadsregion. Syftet är att ta ett helhetsgrepp och få en hållbar utveckling och befolkningstillväxt i regionen. Befolkningen beräknas ha ökat till 3 388 000 personer år 2050. 

Utmaningarna består i att förbättra regionens miljö och invånarnas hälsa, att minska klimatpåverkan och samtidigt öka tillgänglighet, ekonomisk tillväxt och att stärka inkluderingen och att öka tryggheten i regionen. Att vara en internationellt ledande storstadsregion i en växande global konkurrens med stark tillväxt, väl utbyggd infrastruktur och goda kommunikationer. Stockholm utgör besöksmål och fungerar som en motor för innovation och företag.

För att uppnå målen krävs en starkare koppling mellan stad, landsbygd och skärgård, ökad framkomlighet och turtäthet i det befintliga kollektivtrafiksystemet, bra transportsystem till lands och till sjöss, bostadsförsörjning, arbetsmarknad och bevarandet av grönområden med hänsyn till samlade rekreations-, natur-och kulturvärden.

Max Johansson och Anders Andrae
Max Johansson och Anders Andrae.

Max Johansson berättade om tillgängliga grönområden. Vad menar man med tillgänglighet? Mångfunktionella landskap och miljörättvisa som teori. Vem involveras i processen och vem identifierar tillgänglighet? Vems behov tillgodoses? Tillgänglighet delas in i subjektiva och objektiva mått samt upplevd tillgänglighet. Funktionshinder definieras som ”den begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen” – men vad menar vi med ”omgivningen”?

Tillgänglighet är en förutsättning för mångfunktionella landskap med människan i fokus. Det finns många aspekter av tillgänglighet såsom mentala, fysiska och strukturella aspekter. För att försöka beskriva tillgänglighet har Max Johansson upprättat en tillgänglighetskedja: inför naturupplevelse, under naturupplevelse, efter naturupplevelse.

Anders Andrae berättade personligt om sitt liv och den mödosamma vägen till ett liv i harmoni, med styrkan att kunna genomföra det som han förutsatt sig att genomföra. Anders gav goda råd som att inte lyssna på andra och att tanken ”det går inte” ska bort från medvetandet. Idag har Anders eget företag och anordnar naturutflykter för rullstolsburna men också för till exempel dövblinda, där han låter smaker från växter vara en del av naturupplevelsen.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!