Nominera till våra grupper!

Buss 4 syns i stockholmstrfiken.

Nominera till samverkansråden med Förvaltning för utbyggd tunnelbana (FUT) och med Locum, samt till Resursgrupp Tillgänglighet (Land och sjö). Varje grupp har en vakant plats och ersättning utgår för samtliga grupper. Vi behöver nomineringarna senast den 10 augusti. Råden kommer att utses på ordförandestämman den 2 oktober 2023. Mer information om respektive grupp hittar du längre ned på sidan. Du kan även kontakta gruppernas handläggare.

Nomineringar ska innehålla:

  • den nominerades namn
  • den nominerades kontaktuppgifter (telefonnummer, e-postadress, postadress)
  • vilken eller vilka grupper personen nomineras till
  • en motivering (vilka kompetenser och erfarenheter hos den nominerade som gör den lämplig för uppdraget)
  • namn på den som har nominerat
  • namn på föreningen som har nominerat, detta måste vara en av våra medlemsföreningar

Personen som nomineras ska ha godkänt att personuppgifter enligt ovan får behandlas av Funktionsrätt Stockholms län.

Nomineringar ska vara kansliet tillhanda den 10 augusti. Skicka nomineringar till info@funktionsrattstockholmslan.se eller till Funktionsrätt Stockholms län, S:t Göransgatan 84, 112 38 Stockholm.

Grupper att nominera till

Förvaltning för utbyggd tunnelbana (FUT)

Förvaltningen för utbyggd tunnelbana har uppdraget att bygga ut tunnelbanan med nya stationer inom ramen för 2013 års Stockholmsöverenskommelse och 2017 års Sverigeförhandling. I resursgruppen samverkar vi med förvaltningen i frågor som rör tillgänglighet kopplat till utbyggnaden av tunnelbanan. Förvaltningen är tillfälligt sammansatt under perioden som arbetet pågår. Det finns i dagsläget inget fastställt antal möten, utan gruppen bjuds in till samverkan vid behov. Handläggare på kansliet: Karin Aronsson.

Locum

Locum förvaltar alla sjukvårdsbyggnader som Region Stockholm har verksamhet i. Locums samverkansråd träffas fyra gånger per år, inklusive förmöten i samband med samverkansrådet. Locum har ofta studiebesök för att handfast undersöka olika förslag på till exempel blandare för vatten, eller material på stolar i väntrum, eller tycka till om skyltning på sjukhus inför upphandlingar. Samverkansrådets medlemmar delas även in i olika sjukhusgrupper för att kunna vara med och samgranska ny- och ombyggnationer på regionens olika sjukhus. Handläggare på kansliet: Berit Hagström.

Resursgrupp Tillgänglighet (Land och sjö)

Resursgrupp tillgänglighet land och sjö är en resursgrupp som hör till Trafikförvaltningen. Resursgruppen arbetar med tillgänglighet i den allmänna kollektivtrafiken på land och till sjöss, och varvar möten med fysiska besök i kollektivtrafiken. I gruppen diskuteras praktiska sätt som kollektivtrafiken kan bli mer tillgänglig. Resursgruppen har bland annat provåkt de nya Roslagsbanan och bidragit med synpunkter om tillgängligheten. Gruppen har även bidragit till en målpunktsinventering som utförts av Trafikförvaltningen. Med målpunkter menas platser för hälso- och sjukvård som vi har behov att resa till. Det kan vara hjälpmedelscentraler, ortopeder eller specialister inom regionen. Du kan vända dig till resursgruppen om du har specifika synpunkter om en station, ett färdsätt eller andra konkreta saker som kan göra kollektivtrafiken mer tillgänglig. Gruppen ses 4 gånger per år. Handläggare på kansliet: Salina Debessay.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!