Ordförandestämman 13 mars

Sofia Ernestam och Susanne Karlfeldt
Sofia Ernestam och Susanne Karlfeldt berättade om Akademiska specialistcentrum.

Vårens första Ordförandestämma gick av stapeln den 13 mars och kvällens tema var Akademiska specialistcentrum. Inbjuden var Sofia Ernestam, verksamhetschef för Centrum för reumatologi på SLSO. Susanne Karlfeldt, forskarkoordinator på Karolinska Institutet, gästade också stämman, och kommer att vara den person som kommer att ha mest kontakt med funktionshindersorganisationerna och brukarna. Sofia inledde med att berätta vad Akademiskt specialistcentrum är och hur det är tänkt att vården, forskningen och samverkan med brukarna/funktionshindersorganisationerna ska fungera. Akademiska Specialistcentrum är en del av Framtidsplanen för hälso- och sjukvården (FHS) och konceptet ska utveckla universitetssjukvården utanför akutsjukhusen. Syftet är att stärka den öppna specialistvården genom att integrera vård, utbildning och forskning och ta dem närmare patienterna. SLSO har i uppdrag att utveckla enheter inom områdena reumatologi, neurologi, MS och Parkinson, samt diabetes. I utvecklingsuppdraget ingår att utveckla nya arbetssätt med bland annat innovativ användning av medicinsk teknik och e-hälsolösningar tillsammans med patienter och andra vårdgivare. Forsknings- och utvecklingsuppdraget sker i samverkan med Karolinska Institutet.

Arbetssättet kommer från projektet 4D, där fokus har legat på fyra diagnoser; artrit, bröstcancer, diabetes typ 2 och hjärtsvikt. Syftet med 4D var att få bättre hälsa, öka delaktigheten och ge bättre förutsättningar för vården och forskningen att implementera den nya kunskapen direkt i vården. Sofia nämnde som exempel arbetet med artriter och hur patienter med kroniska sjukdomar kan få kontakt med specialistvården. HSO:s ordförande uppmanade medlemsföreningarna, Sofia och Susanne att ta tillvara på denna möjlighet att samverka och påverka utvecklingen för vården/forskningen/patientorganisationernas medverkan.

På dagordningen stod även HSO:s delaktighetsprogram, som föredrogs av handläggare Marian Bergroth. Efter diskussion om innehållet och några enstaka justeringar beslutade stämman att godkänna grundupplägget, men att programmet kommer att behandlas igen i sin helhet på Årsmötet i maj.

Annika Hässler och Maud Molander
HSO Stockholms läns ordf. Annika Hässler och Maud Molander, ordf. HjärtLung.

Under punkten ”medlemsföreningarna informerar” berättade Maud Molander, ordförande för Länsföreningen Stockholm HjärtLung, om deras verksamhet. Föreningens kärnverksamhet är att opinionsbilda, fokusera på livsstilsförändring, samt skapa trygghet, stöd och gemenskap för sina medlemmar.

Ordförandestämman beslutade även att uppdatera HSO:s interna dokument ”Modell för samverkan mellan SLL och funktionshindersorganisationerna” efter Landstingets revideringsbeslut av överenskommelsen i september 2016.

Stämman avslutades med att diskutera och besluta om vem eller vilka som kan representera HSO i Stockholms län. Grundprincipen blir att medlemsföreningarnas styrelser nominerar den eller de personer som de finner lämpliga för uppdraget, varpå HSO:s styrelse utser representanterna till en grupp/ett råd. Ordföranden avslutade med att tacka för givande diskussioner.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!