Nyfiken på att bli förtroendevald

Annika Hässler

Den 27 april höll vi en inspirationsföreläsning för medlemsföreningarna, den hette Nyfiken på att bli förtroendevald. Missade du tillfället? Ingen fara, seminariet spelades in och ska textas, sedan kommer vi publicera det på vår hemsida. Det digitala seminariet om hur det är att vara förtroendevald och hur vår Samverkan med Region Stockholm ser ut var omfattande. Inledningsvis förklarade vi vikten av samverkan, gemenskapen i engagemanget för funktionsrättigheter.

En röd tråd

Vår vision om att Stockholms län ska vara ett samhälle för alla är en röd tråd i vårt arbete. Alla ska kunna delta i samhället på lika villkor och med lika förutsättningar. Ett sätt att uppnå visionen är att samverka med Region Stockholm. Vi träffar dem regelbundet för att diskutera frågor som är viktiga för oss. I samverkansråden diskuterar vi olika intressepolitiska frågor kopplade till Region Stockholms uppdrag.

”Det är viktigt att vi i ett tidigt skede kommer med i planeringsprocesser när beslut som kommer påverka våra medlemmar ska fattas” berättade ordförande Annika Hässler i en inspirationsfilm under seminariet. Annika fortsatte med att sammanfatta funktionsrättsrörelsens vision att komma med kloka förslag på förbättringar i våra samverkansråd. Det är mer konstruktivt att komma med förslag än att bara framföra klagomål menar Annika.

Kunskap är makt

Annika betonade även vikten av att just din kunskap är värdefull. Vikten av att använda dina egna erfarenheter och sedan lyfta blicken på möten i samverkan. Detta utifrån den kunskap som du har av egen erfarenhet eller genom att vara anhörig till någon med funktionsvariation. Tillsammans kan vi öka kunskapen hos beslutsfattare och med kunskap kan vi påverka och förändra. Som förtroendevald representant för Funktionsrätt Stockholms län använder vi oss ofta av funktionsrättskonventionen i samverkan. Vår vision är att alla ska kunna delta i samhället på lika villkor, ingen ska stängas ute på grund av en funktionsvariation. Vi gick igenom de olika samverkansråd och grupper som är kopplade till Regionens förvaltningar, och även hur våra interna arbetsgrupper ser ut.

Frågestunden

I slutet av seminariet hade vi en gemensam frågestund. En intressant diskussion följde, där flera intressepolitiska frågor dök upp och som Funktionsrätt Stockholms län kommer att ta upp på de olika samverkansråden. Tillgängligheten till kultur och kollektivtrafik var frågor som vi diskuterade ingående. Frågor kring hur det går till i processen att bli förtroendevald besvarades.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!